KonzultáciaZákladom prvého sedenia je terapeutický rozhovor
, ktorého zámerom je vytvoriť bezpečný terapeutický vzťah (raport) založený na akceptácii, empatii a kongruencii. 


Význam raportu medzi terapeutom a klientom v praxi:

  • Klient sa cíti byť prijatý ako človek, cíti sa byť výnimočný presne taký, aký je.
  • Keď sa klient cíti byť pochopený, zisťuje, že sa dostáva do kontaktu so širším rozsahom svojho prežívania, čo mu pomáha lepšie chápať samého seba. Vďaka tomu je schopný odblokovať prúd prežívania, akceptovať samého seba bez ohľadu na to, ako sa kedy zachoval a to mu dovoľuje pohnúť sa ďalej.
  • Klient v sebe odhaľuje materiál, o ktorom nikdy predtým nehovoril alebo si ho neuvedomoval (napr. hnev voči blízkej osobe). Vnímanie nového aspektu seba samého je zásadným krokom k zmene predstavy o sebe, čo predstavuje základ zmeny osobnosti.
  • Vypočutie a akceptovanie klienta terapeutom vedie k prejaveniu záujmu o samého seba. Klient sa nebude viac hanbiť za svoj vnútorný svet, pretože terapeut ho nijakým spôsobom nehodnotí a neodcudzuje.
  • Terapia je najúčinnejšia vtedy, keď psychológ dokáže prejavovať prirodzenú a nefalšovanú akceptáciu, empatiu a kongruenciu voči svojmu klientovi, čím mu dáva najavo hlbokú úctu.


V rámci konzultácie  vychádzam z konceptu pozitívnej psychológie. Hlavným zámerom pozitívnej psychológie je skúmať a rozvíjať silné stránky osobnosti, teda budovať najlepšie kvality života. Zároveň rozpoznať slabé stránky osobnosti a následne na nich pracovať. Pozitívna psychológia sa zaoberá starostlivosťou o zdravý psychický vývin, kvalitný sociálny život, osobnostný rast a o vedenie zmysluplného života. 

Pozitívnou psychológiou psychológ podporuje želaný psychický/fyzický stav klienta a pomáha mu zmeniť jeho myslenie, prežívanie a správanie žiadúcim spôsobom. 

Podporou k pozitívnemu prístupu neznamená, že klient začne ignorovať negatívne stránky života, ale vďaka pozitívnemu nadhľadu ich dokáže ľahšie pochopiť, prijať a spracovať .